internat logo
..: Internat Zespołu Szkół Elektronicznych:..
Regulamin Internatu
Strona Główna

I. Podstawy prawne wydania regulaminu.

1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:

 • Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty, (Dz.U. nr 67, poz. 329 z 1996 r.)
 • Karta Nauczyciela,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.08.93 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U. nr 74 z 19.08.1993 r., poz. 350),
 • Statut Szkoły.

II. Postanowienia ogólne.

 • Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, działającą w ramach Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, przeznaczoną głównie dla uczniów szkoły mieszkających poza Bydgoszczą oraz uczniów innych szkół średnich i słuchaczy studiów pomaturalnych itp.
 • Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną szkoły.

III. Cele i zadania internatu

 • Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo - wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.
 • Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 • Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawców w poszczególnych grupach jest dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności.

   

   Do zadań internatu w szczególności należy:
  • zapewnienie wychowankom zakwaterowania za częściową odpłatnością i pełnego wyżywienia wg stawki ustalonej przez Dyrektora Szkoły,
  • zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych,
  • zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
  • upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,
  • wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo gospodarczych,
  • rozwijanie samorządności wychowanków, ich samodzielności i zaradności życiowej,
  • zapewnienie warunków do korzystania z podręcznej biblioteki, pokojów cichej nauki, dostępnych programów telewizyjnych, bezpiecznej pracowni technicznej i innych udogodnień socjalnych.

IV. ORGANIZACJA INTERNATU

 • Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole (od niedzieli godz. 16.00 do piątku godz. 18.00 ) W uzasadnionych okolicznościach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pozostanie wychowanka w internacie do niedzieli .
 • Podstawową komórkę organizacyjną internatu stanowi grupa wychowawcza.
 • Mieszkańcy internatu podzieleni są na grupy wychowawcze z uwzględnieniem wieku, klas i szkół. Liczebność grupy może wynosić 35 - 40 osób.
 • Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca.
 • Kierownictwo internatu, w miarę możliwości kadrowo-organizacyjnych, powierza prowadzenie grupy wychowawcom przez cały okres pobytu wychowanków w placówce, aż do ukończenia nauki.
 • W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych działa "Zespół Wychowawczy Internatu" w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni internatu.
 • Zespół Wychowawczy ma prawo dokonywania analizy działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu.
 • Nadzór nad wykonaniem wniosków z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz zadań z nich wynikających sprawują przewodniczący Zespołu Wychowawczego i kierownictwo internatu.
 • Przedstawiciele Zespołu Wychowawczego mają prawo uczestniczenia z wychowawcą klasy w ustalaniu oceny z zachowania.
 • Wychowawcy maja prawo uczestniczenia we wszystkich powiedzeniach rozpatrujących sprawy wychowanków z przydzielonej grupy.
 • Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny plan pracy opracowany przez kierownictwo, opiniowany przez Zespół Wychowawczy internatu i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły.
 • Plan zajęć opiekuńczo-wychowawczych zatwierdza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły.
 • Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki. Rozkłady te winny być zaopiniowane przez Zespół Wychowawczy internatu i MRI.
 • Reprezentantami ogółu mieszkańców internatu są organy Młodzieżowej Rady Internatu.
 • Pracami samorządu internatu kieruje Młodzieżowa Rada Internatu, która składa się z zarządu MRI i przewodniczących samorządów grup. Pracami MRI kieruje 3- osobowy zarząd wybrany w demokratycznych wyborach. Kadencja MRI trwa 1 rok szkolny.
 • Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu sprawuje wychowawca wybrany przez młodzież.
 • Młodzieżowa Rada Internatu może przedstawiać kierownictwu internatu, dyrektorowi szkoły, Zespołowi Wychowawczemu internatu oraz Radzie Pedagogicznej szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców internatu określonych w rozdziale V, w pkt. 5 regulaminu.
 • Młodzieżowa Rada Internatu ponosi współodpowiedzialność za realizację zadań określonych przez regulamin internatu.
 • Zasady wybierania i działania organów MRI określa regulamin uchwalony przez mieszkańców internatu (załącznik do niniejszego regulaminu).
 • W internacie mogą działać organizacje młodzieżowe i społeczne. Zgodę na działalność tych organizacji wydaje dyrektor szkoły. Zadania tych organizacji określają ich statuty.
 • Wewnętrzne życie wychowanków internatu regulują przepisy porządkowe opracowane na każdy rok szkolny przez kierownictwo internatu, opiniowane przez MRI, Zespół Wychowawczy i zatwierdzony przez dyrektora szkoły; stanowią one integralną część regulaminu internatu.

V. WYCHOWANKOWIE

 • O przyjęcie do internatu może ubiegać się każdy uczeń szkoły mieszkający poza terenem Bydgoszczy.
 • Uczniowie z innych szkół mogą być mieszkańcami internatu po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 • Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń (rodzice, opiekunowie) w trybie określonym przez dyrektora.

  Wychowanek ma prawo do:

  • zakwaterowania za częściową odpłatnością i pełnego, odpłatnego wyżywienia;
  • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień;
  • wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach kulturalnych, sportowych, turystycznych i technicznych w środowisku;
  • korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;
  • współuczestnictwa poprzez przedstawicielstwa samorządowe w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;
  • przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu - za wiedzą wychowawcy i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych; opuszczania internatu w czasie wolnym do godz. 21 00 po obowiązkowym wpisaniu się do zeszytu wyjść;
  • zwolnienia w czasie nauki własnej w uzasadnionych przypadkach.

  Obowiązkiem wychowanka mieszkającego w internacie jest:

  • wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki;
  • przestrzegać postanowień przepisów porządkowych i stosować się do ramowego porządku dnia;
  • utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych, pomieszczeń internackich i otoczenia zewnętrznego;
  • dbać o sprzęt i urządzenia internackie, a za zawinione zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną;
  • uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska;
  • pełnić rzetelnie dyżury porządkowe;
  • dokonywać drobnych napraw sprzętu i poprawiać wystrój pokojów mieszkalnych;
  • podporządkować się poleceniom wychowawców, kierownictwa i postanowieniom Młodzieżowej Rady Internatu;
  • każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty w ciągu całego tygodnia;
  • odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców, a w szczególności otaczać opieką najmłodszych kolegów;
  • przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się w każdym miejscu;
  • oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę;
  • w razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt do wychowawcy dyżurnego;
 • Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na mieszkańców oraz w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w punkcie 5, wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie.
 • Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu, po zaopiniowaniu przez Zespół Wychowawczy internatu, podejmuje dyrektor szkoły.
 • Od decyzji, o której mowa w pkt. 7, wychowanek może odwołać się do organu administracji oświatowej sprawującego nadzór nad szkołą.
 • Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkiwania w internacie.

  Wychowankom szczególnie wyróżniającym mogą być przyznane następujące formy nagród:

  • pochwała wychowawcy;
  • pochwała kierownika internatu;
  • nagroda rzeczowa;
  • list pochwalny do rodziców;
  • pochwała dyrektora szkoły wobec młodzieży.

  W przypadku rażącego naruszania zasad współżycia w internacie i przepisów porządkowych wychowanek może zostać ukarany:

  • ostrzeżeniem ze strony wychowawcy;
  • naganą kierownika internatu;
  • zawiadomieniem rodziców i szkoły;
  • usunięciem z internatu decyzją dyrektora szkoły na wniosek kierownika internatu po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego internatu.
 • Kary porządkowe powinny być odnotowane w dokumentacji internatu.

VI. PRACOWNICY INTERNATU

  W internacie są zatrudnieni:

  • pracownicy pedagogiczni,
  • pracownicy administracji i obsługi.
  •  
 • Pracownikami pedagogicznymi są kierownik, zastępca kierownika i wychowawcy.
 • Obowiązki pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają odpowiednio: Karta Nauczyciela, regulamin pracy oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków.

VII. DOKUMENTACJA PRACY

Internat prowadzi następującą dokumentację:

 • roczny plan pracy internatu,
 • dzienniki zajęć wychowawczych,
 • miesięczne plany pracy opiekuńczo - wychowawczej z grupą,
 • księgę meldunkową wychowanków,
 • zeszyty wyjść i wyjazdów wychowanków,
 • zeszyt przekazów,
 • książkę protokołów posiedzeń zespołu wychowawczego internatu,
 • tygodniowy harmonogram pracy wychowawców pracowników pedagogicznych,
 • plan dyżurów wychowawców,
 • plan stałych zastępstw w grupach,
 • przydział rejonów porządkowych.

Zaplecze
Zamieszkaj u NAS
Imprezy
Galeria zdjęć
Wychowawcy
MRI
Regulamin
Kontakt
Podanie
\Wynajem pokoi
\Twórcy
 
 
 
 
Internat Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego, ul. M. Karłowicza 18, 85-092 Bydgoszcz
tel.  (+48 52) 341 57 00
Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego, ul. M. Karłowicza 20, 85-092 Bydgoszcz
tel./fax: (+48 52) 341 44 44

www.zse.bydgoszcz.pl